بدون تصویر
بدون تصویر
تعداد کل: 0
کارفرمانام مرکزحسن انجام کارعلت ترک کارمیزان رضایتحقوق دریافتیمدت اشتغالوضعیتآدرسشماره تماس
تعداد کل: 0
نسبتنامنام خانوادگیشماره تماستلفن همراهشماره شناسنامهتاریخ تولدکدملیکدپستیشغلآدرس محل کارآدرس محل سکونت