بدون تصویر
بدون تصویر
کارفرمانام مرکزحسن انجام کارعلت ترک کارمیزان رضایتحقوق دریافتیمدت اشتغالوضعیتآدرسشماره تماس
نسبتنامنام خانوادگیشماره تماستلفن همراهشماره شناسنامهتاریخ تولدکدملیکدپستیشغلآدرس محل کارآدرس محل سکونت